Frånvaro

All frånvaro ska rapporteras av vårdnadshavare/personal genom att skicka ett mail till fbkvalsta@hotmail.com.

Information kring frånvaro.

Hög skolfrånvaro innefattar:

– Ogiltig frånvaro från enstaka lektioner eller hela skoldagar, (då eleven ändå kan befinna sig på skolans område)

– Upprepad sjukfrånvaro för magont, huvudvärk, oro och liknande symtom som kan antas bero på inre stress hos eleven.

– Så kallad ”skolvägran”, då eleven inte kommer till skolan alls trots att det inte finns något giltigt skäl för frånvaron.

Ansvarsfördelning och struktur

1. Första tillfället med ogiltig frånvaro som överstiger tio minuter

Kontaktlärare har allvarssamtal med eleven.

Kontaktlärare informerar vårdnadshavare om frånvaron samma dag.

2. Andra tillfället med ogiltig frånvaro

Vårdnadshavarna kallas till skolan för ett möte.

Kontaktlärare ansvarar för mötet och dokumenterar samtalet.

Rektor och elevhälsan underrättas, med dokumentation och kopia av frånvarostatistik.

3. Tredje tillfället med ogiltig frånvaro

Vårdnadshavare och elev kallas till elevhälsomöte (tidigare EK).

Uppföljning inom två veckor.

4. I de fall frånvaron fortsätter

Skolan gör hembesök.

Elevhälsan i samarbete med kontaktlärare gör en kartläggning i syfte att finna orsaker till elevens frånvaro.

Kartläggningen analyseras, förslag till lämpliga åtgärder och åtgärdsprogram dokumenteras.

5. Om åtgärder enligt punkterna 1-4 inte har avsedd effekt

Rektor sammankallar till ett elevhälsomöte (EK) med samtliga berörda.

Skolan erbjuder besök hos skolläkaren.

Åtgärdsprogram upprättas.

Tid för uppföljning om ca två veckor bokas in.

6. Om frånvaron inte upphört vid det laget är det skolvägran

Rektor anmäler till socialtjänst samt gör skolpliktsanmälan till Barn- och ungdomsnämnden samt sammankallar till ett förstärkt elevhälsomöte (EK) där t.ex BUP och/eller socialtjänst deltar.